ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU

internetového obchodu

www.levne-garnyze.cz

 

 

Provozovatel internetového obchodu:

levne-garnyze.cz, s.r.o.

sídlem Na Příkopech 1398, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 29254086

DIČ: CZ29254086

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68624

 

 

Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami zpracováním osobních údajů uvedenými v tomto dokumentu, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje, tedy že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle níže uvedených podmínek. Kupující potvrzuje, že tento jeho souhlas je dobrovolný.

 

Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Osobními údaji zpracovávanými pro marketingové účely dle tohoto dokumentu jsou kontaktní údaje kupujícího (adresa, e-mail a telefonní číslo) a jeho nákupní preference. Účelem zpracování osobních údajů pro marketing je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, které provozovateli umožní zefektivnit fungování internetového obchodu a které mohou mít pozitivní vliv na kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům včetně pozitivního vlivu na ekonomické výsledky internetového obchodu. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů pro marketing je souhlas kupujícího udělen zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Osobní údaje zákazníků zpracovávané dle tohoto dokumentu budou pro účely marketingových aktivit a obchodních sdělení zpracovávány po dobu 48 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dle obchodních podmínek, pokud nebude souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího před uplynutím této doby odvolán.

 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

 

Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. Stížnost může být podána u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (bližší informace: www.uoou.cz).

 

Kupující nemá povinnost souhlasit s podmínkami zpracování osobních údaj pro marketing, aniž by tím byla narušena jeho objednávka a plnění smlouvy.

 

Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě.

 

Kupující zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů:

a)      souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodávajícího a třetích subjektů, nikoliv však častěji než 1x týdně, a zároveň

b)      prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 11. písm. a. tohoto článku nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, neboť kupující se zasílám informací dle odst. 11. písm. a. tohoto článku ve spojení s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto dokumentu může kupující kdykoli písemně odvolat na e-mailu info@doplnky-bydleni.cz.

 

Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

 

Veškeré právní vztahy kupujícího a prodávajícího vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím vzniklých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů řeší obecné soudy.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (zpracovatelům):

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze a výlučně však jen v rozsahu nutném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tímto zpracovatelem jsou pro Správce tyto osoby:

 

Poskytovatel marketingových služeb: Advizio marketing s.r.o

Poskytovatel sotfwaru: EVici webdesign s.r.o.

Poskytovatel skladového a účetního software: Solitea Česká Republika, a.s.

 

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Tyto zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 25. 5. 2018

 

 

levne-garnyze.cz, s.r.o.

provozovatel internetového obchodu