Obchodní podmínky internetového obchodu

www.levne-garnyze.cz

Provozovatel internetového obchodu:

Název společnosti: levne-garnyze.cz, s.r.o.

Ulice a číslo popisné: Na Příkopech 1398

Město a PSČ: 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Stát: Česká Republika

IČO: 29254086

DIČ: CZ29254086Vedená u rejstříkového soudu v Brně spisová značka C 68624

Tel. +420 773 274 234

 

Tato adresa slouží i jako korepondenční a doručovací:

Název společnosti: levne-garnyze.cz, s.r.o.

Ulice a číslo popisné: Na Příkopech 1398

Město a PSČ: 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Stát: Česká Republika

Pro elektronickou poštu slouží adresa: info@doplnky-bydleni.cz 

Název a hlavní charakteristiky zboží: Garnýže, závěsy, záclony a bytové doplňky. 

Všechny ceny na internetovém obchodu jsou uvedeny s DPH

 

Odpovědná osoba a kontakt:

Dagmar Koktová – Jednatelka

tel. +420 773 274 237

Na telefonování na toto číslo se vztahuje účtování dle vašeho tarifu u vašeho poskytovatele služeb

 

Veškeré ceny jsou platné od roku 2015 do odvolání

 

Pracovní doba

Po-Pá 8:00-17:00

  

1) O registraci

Prohlašujeme, že data získaná při provozování internetového obchodu na adrese http://www.levne-garnyze.cz slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě levne-garnyze.cz, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami zákazník souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy

 levne-garnyze.cz, s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (viz dále).

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:"info@doplnky-bydleni.cz", odhlášením přímo v emailu, nebo na uvedené pevné adrese v emailu.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace. 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího (nejedná se o informaci o přijetí objednávky, kterou generuje samotný systém). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde. 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky není předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U žádné položky není zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího o dalším termínu dodání.

Prodávající tímto kupujícího výslovně upozorňuje na skutečnost, že reálný termín doručení objednaného zboží může být ovlivněn třetími osobami (např. dodavateli či přepravci) nebo neočekávanými okolnostmi (vis maior). Uváděné termíny expedice zboží nebo doručení jsou předpokládané. Prodávající tudíž nemůže garantovat termín reálného doručení zboží a kupující nemá právo při překročení předpokládaných termínů nárok na slevu z kupní ceny zboží. Tím není dotčeno právo kupujícího svou objednávku stornovat včasným oznámením prodávajícímu. Kupující je poučen o tom, že odesláním své objednávky tyto skutečnosti akceptuje.

Storno objednávky

Pokud provede kupující storno objednávky do 12 hodin, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno je možné poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky (ID). 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní době, mimo tuto dobu po dohodě. 

Zboží doručováno přepravními službami:

Zásilkovna 74 Kč
DPD 131 Kč
FOFR - nadměr. zásilky 169 Kč
Platba za dobírku 25 Kč

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned při vyplnění objednávky. Reklamace zásilky je možná do 1 dne od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží oznámení o příchozí zásilce emailem, sms, nebo telefonicky. Zásilku si může vyzvednout na uvedeném místě nebo požádat o opětovné doručení.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. 

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem včetně daňového dokladu. 

4) Záruka

Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu a činí dva roky. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Do této lhůty se započítávají i svátky a volné dny. Pokud svátek nebo volný den vyjde na poslední den lhůty, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ze strany prodávajícího, ne však déle než 30 dní od doručení.

Lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy uvedená v předchozím odstavci počíná běžet ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (viz čl. 7 – jak postupovat při vrácení zboží). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Spotřebitel má v případě využití práva na odstoupení od smlouvy povinnost zboží na vlastní náklady vrátit dodavateli, a to bez zbytečného odkladu po odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží (např. balné, poštovné, dopravné, aj.) v takovém případě nese spotřebitel ze svého. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.). 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který spotřebitel může, ale i nemusí využít. 

7) Doručení a dodací podmínky

Zásilku je oprávněn převzít kupující. Kupující rovněž zmocňuje k převzetí zboží všechny osoby, které se nachází na doručovací adrese a které prokážou svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. 

Kupující nese odpovědnost za správnost jím uvedených identifikačních údajů, které budou při doručování zásilky použity (tj. zejména jméno, příjmení a adresa kupujícího).

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Dopravné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. 

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství a dokumentace a včetně všech movitých věcí, které byly spotřebiteli na základě jeho objednávky ze strany dodavatele dodány) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému

 znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze bezhotovostně na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o skutečně náklady spojené s vrácením (neplatí pro reklamace!) 

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.1) Dobírka - objednané zboží Vám zašleme přepravou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

2) Osobní odběr - platíte v hotovosti při osobním odběru.

3) Převodem – zboží zaplatíte a po připsání částky na náš účet bude zboží vyexpedováno na danou adresu. 

4) Platební kartou - v tomto případě kupující uhradí kupní cenu včetně nákladů na dopravu prostřednictvím platebního portálu ComGate (více informací zde: www.comgate.cz ) před dokončením objednávky. Objednávka bude dokončena po úspěšném provedení transakce.

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. a 7. těchto obchodních podmínek.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. 

Jak postupovat

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "viz kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou kupující, přičemž tyto náklady budou kupujícímu ze strany prodávajícího uhrazeny v případě vyhovění uplatněné reklamaci. Jakmile budete vědět, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 

Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol. 

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. 

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. 

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. 

Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu. 

U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. 

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení. 

11) Ochrana osobních údajů

 

Zaškrtnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

 

Prodávající je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv.

 

Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), zejména dopravců. Zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a zpracovatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které zpracovatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

 

Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

 

Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. Stížnost může být podána u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (bližší informace: www.uoou.cz).

 

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto VOP a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě.

 

Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním internetových stránek kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

 

Prodávající umožní nákup i bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 

12) Podmínky mimosoudního vyřizování stížností

Prodávající má zájem na poskytování služeb svým zákazník v co nejvyšší možné kvalitě. Z tohoto důvodu má kupující bezplatnou možnost uplatnit u prodávajícího stížnost související se službami, které prodávající prostřednictvím internetového obchodu www.levne-garnyze.cz poskytuje. Kupující se může se svou stížností obrátit na prodávajícího prostřednictvím e-mailu: info@doplnky-bydleni.cz. Pokud není stížnost zjevně nedůvodná, dojde ze strany prodávajícího k přezkoumání stížnosti kupujícího ve lhůtě 14 kalendářních dnů od zaslání stížnosti.

Bez ohledu na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci má kupující bezplatnou možnost obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, která kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad. Bližší informace o této možnosti může kupující nalézt v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

13) Evidence tržeb EET

Prodávající tímto v souladu s ust. § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve
znění pozdějších předpisů, uvádí následující informační oznámení: „Podle zákona o
evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.“ 

 

14) Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva bude uložena u prodávajícího v elektronické podobě minimálně po dobu tří let ode dne jejího uzavření, nejdéle však na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Kupní smlouva nebude zpřístupněna třetím osobám. 

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Popis jednotlivých technických kroků vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením těchto obchodních podmínek.

Váš: 

Název společnosti: levne-garnyze.cz, s.r.o.

Ulice a číslo popisné: Na Příkopech 1398

Město a PSČ: 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Stát: Česká Republika

IČO: 29254086

DIČ: CZ29254086

Vedená u rejstříkového soudu v Brně spisová značka C 68624 Tel. +420 773 274 234

 

Příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)